انواع خاک

انواع خاک

به مواد آلی و غیرآلی روی سطح زمین که از تخریب سنگها و هوازدگی به وجود می‌آید

و مکانی برای رشد گیاهان هستند، خاک می گویند. نوع و ترکیب خاک ها نسبت به

شرایط منطقه مختلف است. دانه خاک هر چه کوچکتر باشد آب زیاد به خود جذب

می کند. خاک مناسب از دانه های ریز و درشت درست شده است. هنگامی که

سنگ ها از هم می ‌پاشد با مواد آلی مخلوط می شوند. موادی که منشاء آنها

موجودات زنده هستند، مواد آلی موجود در خاک می باشند. وقتی گیاهان و جانوران

می‌میرند و تجزیه می‌شوند مواد مغذی آنها آزاد شده و به خاک برمی‌گردند. موادی

که خاک را تشکیل می دهند به چند قسمت تقسیم می شوند: مواد سخت موجود

در خاک، موجودات زنده در خاک، آب موجود در خاک، هوای موجود در خاک.

برای داشتن اطلاعا بیشتر برگه اصلاح کننده خاک و آب را مطالعه کنید.

مواد سخت موجود در خاک

مواد سخت خاک از ترکیبات معدنی تشکیل می شوند ممکن است این ترکیبات

مقداری مواد آلی هم داشته باشند. ترکیبات معدنی از تخریب سنگ مادر به وجود

می آید بعضی اوقات نمک ها و مواد کلوئیدی داخل آن ها موجود می باشد.

انواع خاک

موجودات زنده در خاک

موجودات زنده در خاک تغییرات ایجاد می کنند. همچنین ریشه گیاهان، قارچ ها،

باکتری ها، کرم ها و حلزون ها هم باعث این تغییرات می شوند.

آب موجود در خاک

آبی که در خاک وجود دارد باید مواد حل شده را حمل کند که این مواد برای رشد

گیاهان بسیار مناسب است. این آب ها از طریق باران، آب های نفوذی، آب های

زیرزمینی تشکیل شده‌اند که در مواقعی که خشکی است از محل خود خارج

می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند.

هوای موجود در خاک

هوا همراه آب در خوه های خاک وجود دارد. این هوا از واجبات رشد گیاهان و ادامه

زندگی حیوانات است. مقدار اکسیژنی که در خاک وجود دارد از دی اکسید کربن

کمتر است چون ریشه ها برای رشد از اکسیژن استفاده می کنند و دی اکسید کربن

پس می دهند.

انواع خاک