مشتریان عزیز

جهت ثبت انتقادات و پیشنهادات خود می توانند از راه های ارتباطی ذیل استفاده نمایند :

استان تهران ، منطقه ورامین ، شهرستان پیشوا ، میدان شهید چمران ، بلوار راه آهن ، فروشگاه کشاورزی سرو

09122107425 مهدی سیل آبادی