کنه ها

کنه ها یا Mites موجودات کوچک (معمولا کمتر از ۱ میلی متر طول)، دارای ۸

پا میباشند و در صورتیکه گیاهان میزبان وسیع باشد، آسیب های گسترده ای

را به محصولات گلخانه وارد می کنند. أنواع مختلف ازین آفت وجود دارد ، کنه

عنکبوتی) urticae Tetranychus (و mite spider spptted-two که دوتا لکه دارد

دو نوع مهم این آفت می باشد، انواع دیگر اوتترانایکس لیویسی (lewisi

Eotetranychus )و کنه عنکبوتی کارمین ( cinnabarinus Tetranychus )

می باشند. این دو نوع کنه ذکر شده میتوانند خسارات سنگین را ایجاد نمایند.

کنه ها شبکه های خوبی را تولید می کنند که برگ ها و شاخه ها رابه هم

می بافند. کنه عنکبوتی به یک جمع بزرگ از گیاهان از محیط داخل به بیرون

حمله می کنند. کنه های مخصوص گیاهی مانند کنه صنوبر و کنه عنکبوتی

نیز وجود دارد.

کنه ها

بزرگی این حشرات به چند میلی متر یا  کمتر از یک اینچ میرسد

و همرنگ گیاه میزبان می باشد. کنه با فشار دادن قسمت epidermis گیاه

محتویات حجرات گیاه را می مکد. تعداد زیاد از آفت کنه بر محصولات مختلف

حمله می نماید و میتوان آنرا در قسمت های مختلف گیاه یافت. کنه خال دار

لویس و کنه عنکبوتی کارمین carminemite spider ابتدا در زیر برگ ها پیدا

میشوند. آسیب های ناشی از تغذیه (TSSM (Mite Spider Spotted Two و

کنه لوییس Mite Lewis مشابه است و همانند خال های زرد که مواد داخل

حجرات آن خارج گردیده بر روی برگ دیده می شود.

از برگه کشت آناناس دیدن نمایید.

 

مدیریت و کنترول کنه:

دیدن کنه با چشم غیر مسلح مشکل است اما موجودیت آنرا میتوان بر روی

کارت های چسپنده یا تکان دادن گیاه بر روی یک کاغذ مشاهده نمود. نقطه های

سیاه یا سرخ روی برگ محل مکیدن حشره است که خسارات زیادی به درخت ها،

گیاهان که به هدف غذا استفاده میشوند،گیاهان زینتی و علف ها می زنند. کنه ها

در هوای خشک و گرم میتوانند زندگی کنند. برای پیش گیری از انکشاف آفت

گیاهان هرزه را از گیاهان زینتی دور کنید انواع گیاهان آلوده به حشره را درگلخانه

و خانه تان از بین ببرید.

کنه ها