کود های NPK از سه حروف تشکیل شده است که مخفف سه کلمه ی نیتروژن,فسفر و پتاسیم است,این سه عنصر ماده مغذی هستند که از عناصر اصلی و پر مصرف گیاه هستند.
(N) نیتروژن: کمک به رشد و نمو,کیفیت برگ و دانه,یکی از عناصر مهم کلروفیل است,کمک به فتوسنتز و ایجاد رنگ سبز در گیاه.
(P) فسفر: کمک به گیاه درریشه زایی,نقش در تبدیل انرژی خورشیدی به شیمیایی,کمک به رفع استرس در گیاه.
(K) پتاسیم: افزایش کیفیت میوه و تشکیل پروتئین,کاهش بیماری از فواید تشکیل پروتئین,نقش در درشتی و رنگ آوری در میوه.
درکود های NPK سه عدد نمایش داده می شود که درصد هر کدام از عنصر ها می باشد و این اعداد از چپ به راست خوانده می شود.
برای مثال (20-20-20) در این کود 20درصد نیتروژن,20درصد فسفر,20 درصد پتاسیم وجود دارد.
کود های مختلف NPK در بازار هستند مانند(12-12-36),(13-40-13),(15-5-30),(10-52-10),و…
*درصد میزان این عناصر طبق فرمول خاصی می باشد و باید با یکدیگرهمخوانی داشته باشد.
اعدادی مانند (40-13),(52-10) فرمول های جهانی هستند که تمامی شرکت ها و کارخانه های مربوط به کشاورزی آن را دارند.
*در بعضی از کود ها بعد از درصد عناصر این علامت و حروف ها وجود دارند(+TE)که مخفف عبارت (Trace Element) است که به معنی عناصر ریز مغذی است,یعنی در این کود به غیر از عناصر نیتروژن,فسفر و پتاسیم ریز مغذی نیز وجود دارد.

نمایش دادن همه 6 نتیجه