معرفی: کود سولفات منیزیم یکی از عناصری است که نقش مستقیم در فتوسنتز و کلروفیل سازی دارد به همین دلیل کاهش این عنصر موجب کندی رشد گیاه و ایجاد رنگ زرد در بین رگ برگ های مسن می شود.

-سولفات ها و نیترات ها از اساسی ترین و پایدار ترین مواد کودی هستند.

-در هر مولکول کلروفیل یک اتم منیزیم وجود دارد که در صورت کمبود این عنصر نه تنها گیاه زرد می شود بلکه از تشکیل سایر رنگدانه های گیاهی مانند کاروتن جلوگیری می کند.

-در غلات مبتلا به کمبود منیزیم ابتدا نقاط سبز تیره در قاعده برگ ها  به وجود آمده که در صورت تشدید کمبود منیزیم این لکه ها به شکل نواری تغییر می کند.

*ویژگی های  کود سولفات منیزیم:

1-افزایش سبزینه در گیاهان
2-افزایش جوانه زدن بذر
3-موجب اسیدی شدن خاک در جذب عناصر
4-افزایش دادن پروتئین گیاهان گندم و جو
5-افزایش عملکرد محصول
6-موجب پرشدن کامل دانه ها و افزایش وزن گیاهان می شود
7-به جذب نیتروژن و فسفر کمک کرده و دارای حلالیت بالا در آب است.

نمایش دادن همه 1 نتیجه