تریپس

تریپس یک حشره کوچک است به رنگ زرد با نام علمی Thrips tabaci کلمه تریپس

از دو کلمه (Thysano ) به معنی ریشک و (petera ) به معنی بال می باشد و این

یعنی اینکه حاشیه بال های این حشرات دارای ریشک های بلندی است . این حشرات

در گلخانه ها و باغ های داخل یا بیرون از خانه است که بدن دراز باریک با بال های دراز و

موی دار دارند. این آفت با خوردن آب گیاهان و خراشیدن میوه، گل و برگ های گیاهان،

به آنها آسیب میزند. گیاه رنگ برگ های خودش را از دست میدهد و لکه، لکه میشود و

به رنگ نقره ای در می آید و میریزد.

تریپس

گیاهان صدمه دیده پیچ خورده، تغییر رنگ داده و خراشیدگی پیدا می کند. حشره بالغ

بسیار کوچک (کمتر از ۲۵/۱ اینچ)، به رنگ سیاه یا سفید، دراز و باریک با دو جوره

بال مویک دار میباشد. دوران زندگی این آفت شامل تخم، دوره فعال تغذیه الروا، مرحله

شفیره که تغذیه نمی شوند و مرحله بزرگسالی میباشد. گیاهانی مثل:

پیاز، لوبیا، زردک، کدو، دیگر نباتات باغی و گل ها مخصوصاً گل های مرسل میزبان

این حشره میباشند.

رنگ تریپس

رنگ های سفید، زرد و دیگر رنگ های روشن شکوفه ها هر دو

حشرات بالغ و الروا های بدون بال را بخود جلب میکند که سبب انتشار ویروس،

ایجاد خال ها بالی گیاه بادمجان رومی و ویروس پژمردگی یا virus wilt ،

ویروس necrotic impatiens virus spot لکه های امپاتیانسنیکروتیک میگردد.

آنها ترجیح میدهند از قسمت های در حال رشد گیاه تغذیه کنند.

خوردن برگ ها توسط تریپس ها زخم کوچکی را بر روی برگ و میوه ایجاد میکند که به نام

خالکوبی یاد می شود و نموی گیاه را متوقف می سازد. برگ های آسیب دیده کاغذی

شکل می شوند و یا تغییر شکل میدهند. قسمت های پایین گیاه ملوث رنگ پریده،

لوله میشوند و قبل از موعد میریزند. این آفت ها باعث از بین رفتن بسیاری از محصولات

کشاورزی میشوند.

تریپس

از برگه کنه ها دیدن نمایید.