کود ضد تنش

کود ضد تنش

کود سیمبول آمازون

ضد تنش می توان کود سیمبول آمازون که حاوی ۹۹% آمینو اسید است که بالاترین

درصد آمینواسید کل و آمینواسید فعال ACTIVE AMINO ACIDS می باشد نام برد.

در این ترکیب ۹۰% آمینواسید آزاد فرم ال به صورت پپتید و  دی پپتید با وزن مولکولی

کمتر از ۷۰-۴۰۰ دالتون  می باشد که توسط تمامی اندام های گیاهی کاملا قابل جذب

است.

 

مزایای کود سیمبول آمازون

_قدرت نفوذ بالا  در گیاه به علت وزن مولکولی کم و هیدرولیز آنزیمی مناسب

_یک ترکیب ضد تنش و مکمل همراه تمامی کودها و سموم می باشد

_محرک رشد رویشی گیاه

_افزایش اندازه میوه و درصد قند میوه

_ بهبود جذب عناصر غذایی در گیاه با افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی

_گزینه ایی مناسب جهت رفع اثرات تغذیه نامتعادل

_افزایش سوخت و ساز گیاهی و ایجاد تعادل هورمونی در گیاه

_توسعه مناسب اندام های هوایی و زیر زمینی  و بالانس تغذیه ای

_کمک به گیاه برای غلبه به شرایط تنش زای محیطی

_کود سیمبول آمازون اثرهم افزایی در جذب و انتقال آفت کش ها و کودها دارد

_ ابزاری مناسب در توسعه و افزایش جمعیت میکرو ارگانیزم های مفید خاک

_کاهش اثرات ناشی از تنش های دمایی و آبی

_استقرار بهتر و بیشتر نشاء بعد از انتقال به زمین اصلی.

کود ضد تنش

برای خرید کود سیمبول آمازون لینک را لمس کنید.

 

کود سنت فروت

کود سنت فروت با فرمولی پیچیده و وجود پیش سازهای آمینو اسید و هورمون های

گیاهی و نیتروژن آلی بالا و فولیک اسید منحصر به فرد می باشد . N استیل

تیازولیدین ۴کربوکسیک اسید (ATCA)، اسید آمینه گلایسین که با وزن مولوکولی

پایین از بهترین اسمولیت ها و ضد تنش های زنده و غیر زنده می باشد. کود

سنت فروت با دارا بودن سه عامل ضد تنش یکی از کاملترین محرک های رشد و

ضد تنش گیاهی در بازار می باشد. ATCA ، NATCA  پیش ساز آمینو اسید پرولین

می باشند که یک ضد تنش فوق العاده می باشد که یک ترکیب اسمولیت و افزایش

دهنده تورژسانس گیاه و شاداب نگه دارنده آن در شرایط تنش می باشد. با استفاده

از کود سنت فروت فشار اسمزی حفظ شده  و روزنه ها در گیاه در هر شرایطی باز

نگاه داشته می شود. عمل فتوسنتز در هوای گرم، کم آبی و سرما به خوبی انجام

می شود و در نتیجه گیاه با تولید مواد غذایی و کربوهیدارت انرژی بیشتری دخیره

خواهد کرد، در نتیجه در تعداد گل، افزایش سایز، رنگ آوری، جلوگیری از ترک خوردگی

میوه، قند میوه اثرات چشمگیری خواهد داشت.

مزایای سنت فروت

با استفاده از این ترکیب از ریزش ناخواسته میوه می توان به خوبی جلوگیری کرد.

ATC با کاهش مالون دی آلدئید(MDA) سبب کاهش آسیب سیستم های غشای

گیاهی توسط پراکسیداسیون لیپید غشاء می شود و غشا را در مقابل آنزیم های

تجزیه کننده به خوبی حفظ می کند در نتیجه از شیوع عوامل بیماریزای قارچی  و

باکتریایی جلوگیری می کند. در عین حال از آنزیم های اصلی آنزیم های چرخه اسید

سیتریک و اکسیدازهای ترمینال محافظت می کنند.

از برگه آمینو اسید دیدن نماید.

 

کود ضد تنش

برای خرید کود فروت ست لینک را لمس کنید.