نحوه کاشت گوجه فرنگی

گوجه فرنگی از لحاظ عادت رشد به چند دسته تقسیم می شود:

۱-رشد انتهایی(determinate)

۲-رشد غیر انتهایی(indeterminate)

۳-رشد نیمه انتهایی(semi-determinate)

به طور معمول در گلخانه های کشور از دسته رشد غیر انتهایی استفاده می شود.

 

شرایط نگهداری گوجه فرنگی

دما

گوجه فرنگی در طول روز به دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه و در شب در دمای ۱۷ تا ۱۹ درجه

به خوبی رشد می کند.

خاک خاک غنی و حتوی مواد آلی مثل ختک شنی و لومی یرای گوحه فرنگی

مناسب است. دقت کنید گوجه فرنگی به خاک کمی اسیدی نیاز دارد.

نحوه کاشت گوجه فرنگی

کوددهی

دوهفته بعد از جوانه زنی تا زمان گلدهی می توانید هفته ای یک بار گیاه را با کود

تقویت کنید. کودهای کامل شامل ۳عنصر مهم فسفر، پتاسیم و نیتروژن هستند

برای این منظور مناسب هستند. بعد از شروع گلدهی کود دادن را متوقف کنید.

 

زمان کاشت

به طور کلی دوهفته بعد از اولین یخبندان و یا زمانی که دمای شب بیشتر از ۱۰ درجه

سانتی گراد و ددمای روز کمتر از ۲۳ درجه سانتی گراد باشد مناسب ترین زمان برای

کاشت گوجه فرنگی است. به بیان دیگر اواخر فصل بهار و اوایل تابستان مناسب ترین

فصل برای کشت گوجه فرنگی است. برای کاشت گوجه فرنگی باید در زمانی اقدام کنید

که می دانید بهترین حصول را دریافت خواهید کرد.

 

برداشت محصول

بعد از کاشت گوجه فرنگی حدود ۶۰ تا ۸۰ روز بعد از گیاه به میوه دهی می رسد.

اگر بوته را به طور منظم هرس کنید در تمام طول سال به میوه دهی ادامه می دهد.

نحوه کاشت گوجه فرنگی

بیماری های گوجه فرنگی

بیماری های قارچی:

بوته میری یا مرگ گیاهچه ,آلترناریا یا لکه موجی,آنتراکنوز ,کپک خاکستری و….

 

بیماری های ویروسی:

ویروس موزائیک خیار روی گوجه فرنگی,ویروس موزائیک توتون روی گوجه فرنگی و…

 

آفات:

سفید بالک,شته,مگس مینوز,پروانه مینوز,کرم میوه گوجه فرنگی و….

 

اختلالات فیزیولوژیک:

آفتاب سوختگی,بد شکلی میوه,پوسیدگی انتهایی میوه و…

 

از مقاله مزایای استفاده از انفوریک در کشاورزی دیدن فرمایید.